Človek a krajina ( téma semstralnej práce): Sára Antalová

Séria dokumentárnych fotografií na tému “človek a krajina” zobrazuje izolovanú skupinu pastierov, žijúcich v tichom súlade s prírodou. Na pastvinách, obklopení horami sa starajú o dobytok veľmi etickým a ekologickým spôsobom. Na úkor ich osobného života sa teda rozhodli ten svoj prežiť v izolácii so…

continuum: Matúš Kuchta

význam slovného spojenia „stereotypný život“ je každému všeobecne známy, ciže nie je potrebné jeho ďalšie priblíženie. je však potrebná definícia konkrétneho stereotypného správania. myslím, že každý jedinec v tejto spoločnosti si minimálne raz za život uvedomí svoju neautentickosť, neoriginaitu; má pocit fádnosti každodenného života. v „umeleckom…

Človek a krajina: Barbora Katuščáková

V mojej práci sa zaoberám pamäťou, zmenami a postojom človeka k prírode. Skúmam premenu miesta prepojeného s rodinnou históriou a mojim detstvom. Konfrontáciou minulosti s prítomnosťou dokumentujem premenu krajiny v dôsledku ľudskej činnosti a zachytávam moju momentálnu nostalgiu vyvolanú plynutím času a životnými zmenami. Pomocou…

ČLOVEK A KRAJINA: Kristína Baloghová

V mojom projekte sa snažím naznačiť problematiku zasahovania do prírodného prostredia. Oblasť, ktorou sa zaoberám je les v bezprostrednej blízkosti môjho domova. Na príklade tohto mikrosveta sa snažím poukázať na oveľa zásadnejší globálny problém a urgentnosti zmeny. „Obdobie korona vírusu“ spôsobilo, že som v lese…

Láska: Mária Šimová

Láska, ako pocit. Pocit, ktorý je pre mňa náročné zobraziť konkrétnym obrazom, pretože je tak mnohotvárny. Láska vie byť krehká, silná, plná šťastia, ale aj bolesti. Rozhodla som sa ju znázorniť abstraktným obrazom, pomocou prirodzene prúdiaceho svetla, pretože práve takéto svetlo vo mne vzbudzuje pocit…

THE DAUGHTER’S DIARY: Klementína Knezlová

Denník dcéry. No nie tak úplne klasický, kde píšem o zvyčajnom vzťahu matka – dcéra. Denník zobrazuje negatívny vplyv odchodu matky zo života dcéry. Ako sa dieťa vyrovnáva s touto stratou? Celá práca sa nachádza na instagrame @klemaproblems2 ENG: The daughter’s diary. But not the…

IDENTITY | ID: Kateřina Durďáková

Projekt IDENTITY vznikl v rámci Letního semestru 2020 na mém Erasmu ve Finsku | LAB University of Applied Sciences, Lahti. Pod vedením Anu Akkanen a Pauliina Pasanen. Pokračovala jsem v hledání mojí osobní identity přes vizuánílní stránku. Rozdíl byl ale ten, že jsem se nacházela…

Land Desolate: Marcus Oliver Obert

Vyškovec, oblasť Kopaníc na južnej Morave, spomínaný aj ako kraj drsných krás sa v projekte Land Desolate stáva predmetom skúmania nadprirodzenosti, odvolávajúcsaz veľkejčastinahistóriuapovestispojenésprítomnosťoubohýň,vykresľovanýchako“moudrébaby”,ktorésapohybujúniekdemedzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Kopanice ako také boli vždy nositeľmi folklórnych tradícií, no drsná horská oblasť hraníc a pomalý sociálny progres osád…

Človek a krajina: David Hangonyi

Od počiatku svojej existencie u ľudí možno pozorovať tendenciu prírodu ovládať za účelom vlastného blahobytu. S filozofiou antropocentrizmu sa stretávame prvýkrát už u sofistov v období starovekého Grécka. Pragmatický fakt, že človek ako neoddeliteľná súčasť prírody tak v konečnom dôsledku škodí sám sebe a ohrozuje…

Pod jednou strechou: Michaela Koprdová

Zachytávam a dokumentujem život v našej rodine počas pandémie. Život pod jednou strechou je pre mňa… … o učení sa byť stále spolu … o vzájomných kompromisoch … o vytváraní si režimu … o plači, výbuchoch a hádzaní sa o zem … o neustálom upratovaní…