Súlad: Ivana Tilešová

Témou mojej bakalárskej práce je rodová rola, ako jedna zo sociálnych rolí, ktorú udržiava spoločnosť a potvrdzuje ju každodenný život. Utvárajú ju tzv. obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“. Sú formované prostredím a menia sa jednak historicky v čase vývojom spoločnosti, ale i podľa rôznych kultúr či…

Singularita: Dávid Demčák

V práci sa zaoberám zobrazením momentu technologickej singularity. Zhmotnenie hypotetického stavu, kedy dôjde k prepojeniu ľudského mozgu s neuročipom. Inšpiráciou je projekt spoločnosti Neuralink, ktorá vyvíja implantovateľné rozhrania mozog-stroj. Výstupom práce je zobrazenie neurónovej siete človeka, do ktorej vstupujú umelé vlákna z neuročipu. V sieti…

Nesúlad: Sarah Duláková

V bakalárskej práci skúmam spoločné vlastnosti človeka a zvieraťa. Mojím zámerom bolo vytvoriť neidentifikovateľnú existenciu, bytosť, niečo medzi človekom a zvieraťom. Bytosť by mala byť stelesnením niečoho človeku blízkeho, živého a zároveň by mala vyvolať u diváka emóciu a súcit nad inou bytosťou. Uvedomenie si…

Súlad – bakalárska práca – model: Ivana Tilešová

Témou mojej bakalárskej práce je rodová rola, ako jedna zo sociálnych rolí, ktorú udržiava spoločnosť a potvrdzuje ju každodenný život. Utvárajú ju tzv. obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“. Sú formované prostredím a menia sa jednak historicky v čase vývojom spoločnosti, ale i podľa rôznych kultúr či…

Esencia večnosti (vesmírna archeológia): Tomáš Bede

V práci skúmam vzťahy medzi životom a smrťou. Medzi tým čo je prirodzené a neprirodzené. Čo nás oddeľuje od večnosti a večného pominutia. Zamýšľam sa nad prítomnosťou, budúcnosťou nad vlastným tieňom ako archetypom ako aj nad spoločným archetypom. Svojou prácou skúmam vesmír v sebe samom.…

Tempus flore: Simona Novická

,,Identita (z lat. identicus – totožný, rovnaký), inak nazývaná aj autentické bytie, je pojem vyznačujúci jednotu vnútorného psychologického života človeka a jeho konania. Ide tiež o intenzívny pocit vlastnej totožnosti, ktorý jedinec prežíva so svojou komunitou.’’ V tejto semestralnej práci som sa zameriavala na identitu…

Príbeh o skale: Lucia Kupcová

Práca sa zameriava na štúdium a skúmanie prírodne vytoreného skalného súsošia, ktoré som našla v lesoch. Je akýmsi osobným výskumom, ktorý zachytáva proces tvorby od textových záznamov až po veľkoformátové skice, ktoré od konkrétneho zachytenia objektu postupne smerujú ku pocitovému záznamu štruktúry a vnímaných tvarov.…

Dôverne známe – návrh na bakalársku prácu: Diana Paulová

Ambíciou bakalárskej práce je odhaliť úprimnosť a skutočnú podobu architektúry zahalenej pod nánosom reklamy. Anarchia písma a farieb si svoje miesto dožaduje silou a bezcitne raní jej hodnotu. Prostredníctvom tejto témy reflektujem aj to, akí sme, pretože verejný priestor v sebe odráža spoločnosť a spätne…

,,Zaslepenci“: Róbert Ferko

Skoro každý človek na našej planéte, či to robí vedome alebo nie, si niekoho glorifikuje. Herci, celebrity, politici, králi, cirkevní hodnostári, všetci sú z určtitej časti glorifikovaní, napriek tomu, že sú rovnako obyčajní ľudia a občania ako ostatní smrteľníci. Toto je problematika, na ktorú som…

Zodpovednosť: Monika Sičová

V umení vo verejnom priestore vieme bez problémov nájsť diela venovené slobode, asi najslávnejšia je Statue of Liberty v New Yorku. Na námestiach po celom svete sa vynímajú krásne sochárske diela vzdávajúce hold. Ja osobne vnímam slobodu ako druhý najväčší dar po živote. Mať život,…